PR自己制作LUT教程

      LUT(Look Up Table)是一种颜色调整工具,可以将一种颜色转换为另一种颜色。
     以下是使用PR制作LUT的步骤:
     1. 打开PR软件,导入一张你想要制作LUT的图片。

     2. 在“效果”面板中选择“LUT Buddy”插件。
     3. 在LUT Buddy插件中,选择“Create LUT”选项。
     4. 在弹出的对话框中,选择LUT的输出格式和保存路径。
     5. 点击“OK”按钮,PR会自动创建LUT文件并保存到指定路径。
     6. 在“效果”面板中选择“Lumetri Color”插件,将LUT应用到你想要调整颜色的视频或图片上。

     7. 调整LUT的强度和其他参数,直到达到你想要的效果。
     8. 导出你的视频或图片,LUT将被应用到输出文件中。注意:制作LUT需要一定的色彩理论知识和经验,建议先学习相关知识再进行制作。

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:http://www.sxsppx.com/xxtd/205.html